Corona (COVID-19) og begravelse
Læs mere

Forretningsbetingelser

Danbegravelse ApS
Aurehøjvej 5B, 1.
2900 Hellerup
Tlf. 72 30 20 91
E-mail: info@danbegravelse.dk
Web: https://www.danbegravelse.dk
CVR: 34 71 52 46
(herefter kaldet Danbegravelse)

Danbegravelses forretningssbetingelser gælder alle aftaler, som du indgår med Danbegravelse. Når du bestiller/bekræfter din bestilling accepterer du disse betingelser.

1. Generelt
Udtrykket begravelser benyttes som en samlet betegnelse for begravelse, bisættelse, askespredning over åbent hav og overførsel til udland i forbindelse med dødsfald.

2. Køb på Danbegravelse
Der kan ved Danbegravelse overordnet ske køb af:

 • Bedemands- og dertil knyttede ydelser i forbindelse med en begravelse
 • Oprettelse af “Sidste Vilje”.

2.1 Bedemandsydelser ved begravelse
Dette bestilles via Danbegravelse – ”bestil begravelse”, hvor flg. vælges/oplyses:

 • Personoplysninger (på anmelder/bestiller og afdøde)
 • Handling (type af begravelse og ønske til ceremoni)
 • Valg af kiste og evt. urne
 • Blomster eller anden pynt
 • Evt. ønskede yderligere ydelser som dødsannonce og ansøgning om begravelseshjælp
 • Information om afhentningssted til kørsel
 • Evt. vejledning vedr. gravsten

Efter bestilling modtager bestiller e-mail bekræftelse og efterfølgende telefonisk kontakt af Danbegravelse med bekræftelse af bestilling. Danbegravelse lægger plan for den ønskede begravelse og vender tilbage med plan og i videst muligt omfang endelig pris, som accepteres af bestilleren ved at vælge og indtaste oplysninger til brug for betaling. I denne forbindelse accepteres nærværende forretningsbetingelser. Såfremt der ikke er tale om en endelig pris, vil dette fremgå.

2.2 Oprettelse af “Sidste Vilje”
Oprettelse af sidste vilje sker via Danbegravelse – ”opret Sidste Vilje”, hvor flg. kan udfyldes:

 • Personoplysninger til registrering
 • Holdning til donation og obduktion
 • Ønske til handling (type af begravelse og ønske til ceremoni)
 • Ønsker til kiste og urne
 • Ønske til pynt/blomster
 • Ønske til gravsten
 • Alle øvrige ønsker.

Efter indtastning af oplysninger kan ønskerne ved betaling af oprettelsesgebyr gemmes på central server og herefter redigeres vederlagsfrit efter behov. Forud for betaling accepteres nærværende betingelser.

3. Priser og gebyrer
Alle priser, der er oplyst på Danbegravelse, er gældende indtil ny prisliste udkommer. Dato for gældende prisliste vil altid være at finde på Danbegravelse. Priserne på Danbegravelse er for de varer/ydelser, der er momspligtige, altid inkl. moms på 25%. Når du handler med Danbegravelse, indgås aftaler på dansk.

Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en e-mail til info@danbegravelse.dk.

Hvis Danbegravelse formidler en pris på ydelser, der vedrører tredjemands varer eller serviceydelser, som prisfastsættes af denne, tages der forbehold for forkert oplyste priser. Dette gælder særligt, men ikke udelukkende, for priser på gravsted, vedligehold af gravsted, kapelleje o.l.

4. Betaling
Betaling for bestilte ydelser og varer ved Danbegravelse kan ske på en af nedenstående måder:

 • Betalingskort
 • Betaling via afdødes bank (Ikke ved oprettelse af “Sidste Vilje” – ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen)
 • Betaling via kredit (Ikke ved oprettelse af “Sidste Vilje” – ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen)

4.1 Betalingskort
Med betalingskort forstås Dankort, VISA Dankort, VISA, VISA Electron, American Express, Maestro, Diners Club, Mastercard samt JCB.

Vi tager ikke kortgebyrer.

Ved betaling med betalingskort trækkes det skyldige beløb ved bestilt begravelse først, når ceremonien er afholdt, og ved oprettelse af din “Sidste Vilje” umiddelbart efter, at registreringen er foretaget. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det brugeren har godkendt ved bestillingen.

Betalingen sker via en sikker forbindelse (https). De indtastede oplysninger i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede, og det er således kun Nets (tidl. PBS), der kan læse dem. Hverken Danbegravelse eller andre har mulighed for at læse disse data. Betalingskortoplysningerne tastes ind i et vindue, og sendes herefter over en krypteret forbindelse til en sikker server. Sikkerheden er markeret ved en lille hængelås i browseren.

På Danbegravelse er kommunikation i betalingsdelen mellem brugeren og serveren krypteret med SSL-kryptering (Secure Socket Layer). SSL-løsningen omfatter bl.a. kryptering af overførsler og anvendelse af krypteringscertifikat. Denne opfylder alle de krav, som Nets stiller til sikkerhed.

Ved betaling af alle bestillinger bruges betalingssytemet DIBS, der også er godkendt af Nets. Alle betalinger håndteres i dette system og kan søges på ordrenummer.

4.2 Betaling via afdødes bank
Såfremt der vælges betaling via bankoverførsel fra afdødes eller andet pengeinstitut, bemærk da, at der vil blive pålagt et gebyr for denne handling. Gebyret fremgår af den til enhver tid gældende prisliste samt i forbindelse med betalingen. Ved betaling via bankoverførsel skal det skyldige beløb først betales, når ceremonien er afholdt. Betalingsfrist angives på aftalebekræftelse/faktura. Danbegravelse forbeholder sig retten til at nægte køb.

4.3 Betaling via kredit
Såfremt der vælges at handle på kredit, finder betaling først sted efter første behandling i skifteretten eller efter når der er truffet beslutning om boets videre behandling. Kreditten gives til tidspunktet for den førstkommende af de 2 scenarier + 5 bankdage. Kredittens varighed kan dog ikke overstige 45 dage fra bestillingstidspunktet af Danbegravelses ydelser. Der vil blive pålagt et gebyr for denne kredit. Gebyret fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, samt i forbindelse med aftalebekræftelse/faktura. Danbegravelse forbeholder sig retten til at kontrollere bestillerens evt. registrering i RKI.

5. Manglende betaling
Ved for sen betaling forbeholder Danbegravelse sig ret til, at opkræve renter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser. Danbegravelse forbeholder sig retten til, at overlade eller pantsætte gæld til anden kreditgiver. Går sagen til inkasso pålægges en afgift på 100 kr. plus nødvendige inkassoomkostninger og evt. andre gebyrer. Alle mellemværender mellem bestilleren/skyldneren og Danbegravelse er underkastet den 3-årige forældelsesfrist.

6. Aldersbegrænsninger
Ifølge loven kan Danbegravelse ikke ekspedere bestillinger fra personer under 18 år. Danbegravelse har en 18-års aldersgrænse ved kontantkøb og en 18-års aldersgrænse ved kort- og kreditkøb.

7. Tavshedspligt
Danbegravelse tager i egenskab af personoplysningsansvarlig ansvaret for alle de personlige oplysninger, som du oplyser til os, eller som vi bliver opmærksomme på, når du handler, opretter din “Sidste Vilje” og lignende. Vi bruger oplysningerne til at bedømme, aftale og gennemføre leveringen, og til at pleje den kunderelation, som opstår heraf, herunder begrebet målrettet markedsføring, samt for at opfylde lovpligtige og gensidige forpligtelser. Danbegravelse giver alene oplysningerne videre til samarbejdspartnere, hvor det er af betydning for en aftales udførsel. Der bliver ikke videregivet oplysninger til tredjepart. Oplysningerne findes kun i Danbegravelse. Ønsker du indblik i dine personlige oplysninger, kontakt da venligst info@danbegravelse.dk. Læs mere om vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger under Danbegravelse persondatapolitik.

8. Ansvar
Danbegravelse er ikke ansvarlig for nogen skade på dig, bortset fra de tilfælde, hvor virksomhedens ansvarsforsikring gælder, og hvor det forudsættes, at forsikringsgiver godkender, at udbetaling kan finde sted. Udover disse tilfælde er ansvaret gennemgående begrænset til højst det beløb, der udgør indkøbsprisen for den/de aktuelle services/varer. Danbegravelse er aldrig ansvarlig for følgeskader.

9. Force majeure
Som følge af force majeure ophører Danbegravelses forpligtelser. Er perioden under force majeure længere end 7 dage, har såvel du som Danbegravelse ret til at ophæve aftalen, uden at der i sådanne tilfælde findes nogen gæld at betale til skadevolder. Med force majeure menes blandt andet strejker, sygdom hos personalet, transportforstyrrelser, import-/eksportforbud, uanset om dette forekommer hos virksomheden eller virksomhedens leverandører.

10. Dit ansvar
Som bruger og bestiller er det dit ansvar at meddele Danbegravelse, såfremt der sker ændringer eller, hvis der opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af den bestilling, som du har afgivet. Eventuelle meromkostninger ved ændringer er for din eller boets egen regning.

11. Ændring af bestilling
Danbegravelse hjælper gerne, hvis muligt, til at gennemføre ændringer af allerede afgivet bestilling. Din bestilling igangsættes umiddelbart efter, at vi har modtaget din bekræftelse på bestillingen. Ikke alle ændringer kan derfor gennemføres. Evt. ønskede ændringer skal aftales med en bedemand ved Danbegravelse på enten info@danbegravelse.dk eller telefon 72 30 20 91.

12. Fortrydelsesret
Du har en lovmæssig reklamationsret på produkter og serviceydelser bestilt ved Danbegravelse. Din bestilling af assistance samt “Sidste Vilje” igangsættes straks efter købstidspunktet. Derfor er der ingen fortrydelsesret for denne type køb. I henhold til § 18, stk. 4 i lov om visse forbrugeraftaler gælder den i loven indeholdte fortrydelsesret ikke ved fjernsalg af tjenesteydelser, såfremt udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelsen.
Øvrige bestillinger medfører 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dato, hvor du har indgået aftalen. Hvis købet indeholder en individuelt fremstillet/tilpasset ydelse, ydes der kun fortrydelsesret indtil udførelsen er påbegyndt.

13. Vilkår & reklamation
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Danbegravelse på telefon 72302091 eller på e-mail info@danbegravelse.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, og der ikke er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

14. Leverandører og samarbejdspartnere
Danbegravelse benytter samarbejdspartnere/eksterne leverandører i form af lokale bedemænd, advokat, blomsterhandlere, dagblade, stenhuggere mv. Formidler Danbegravelse kontakt/bestilling kan Danbegravelse modtage henvisningsprovision fra leverandøren.

15. Levering
Danbegravelse er meget omhyggelig ved alle former for bestilling, udførelse af services samt modtagelse af personfølsomme oplysninger. Danbegravelse ekspederer de bestillinger, som er godkendt af virksomheden så hurtigt og effektivt, som det vil være muligt og i den rækkefølge, som de ankommer i. Normalt sker telefonisk kontakt indenfor få timer efter bestillingen via internettet er udført. Den endelig aftalebekræftelse med samtlige omkostninger bestræber Danbegravelse sig på, at levere til kunden indenfor 24 timer. Der vil dog i enkelte tilfælde, hvor særlige ønsker fra kunden eller afhængighed af oplysninger fra tredjemand gør sig gældende, gå længere tid. Danbegravelse tager ikke ansvaret for eventuelle bestillinger, services eller produkter, som kunden måtte have bestilt andre steder end via Danbegravelse, og som ønskes benyttet ved eventuel ceremoni eller anden handling.

16. Accept af kontakt fra Danbegravelse
I forbindelse med at du accepterer disse betingelser, accepterer du samtidigt, at Danbegravelse må kontakte dig på e-mail, sms og på telefon, når det er nødvendigt for at gennemføre din bestilling og for at holde dig orienteret om forløbet og eventuelle afvigelser.

17. Værdigenstande på afdøde
Bedemanden fra Danbegravelse eller tilknyttet samarbejdspartner fjerner kun genstande/smykker fra afdøde, såfremt dette ønskes af familien eller, hvis disse genstande kan forvolde skade på kremeringsanlæg eller udgøre en årsag til forurening ved en kistebegravelse.

På hospitaler og plejehjem samler personalet som regel disse værdigenstande og sikrer, at disse udleveres til de pårørende.

Danbegravelse påtager sig ikke ansvar for mistede ejendele. Pårørende opfordres til at sikre sig, at alle værdigenstande udleveres af det personale, som er til stede på hospital eller plejehjem, før afdøde køres til kapel.

Alle genstande, som skal begraves eller kremeres sammen med afdøde, skal forblive sammen med afdøde.

18. Ændringer af betingelser
Danbegravelse forbeholder sig ret til at ændre, forandre eller opdatere disse betingelser uden forudgående varsel, og du er indforstået med, at være omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer.

Forretningsbetingelserne er senest opdateret d. 17.05.2018

Ring til os

Har du spørgsmål, ønsker samtale eller hjemmebesøg, så kan du altid ringe til os.

Du vil altid blive betjent af en erfaren bedemand.

Tlf. 72 30 20 91

Genveje

Prisberegner

BEREGN PRISEN OG BESTIL DEN ØNSKEDE AFSKED
Miljøbevidst og billig bedemand, som sætter en stor ære i at være tilgængelig, så du altid kan få svar på dine spørgsmål.

Du vil opleve, at alle produkter, uanset om det er kiste, urne, blomster eller andet, er af bedste kvalitet.

Kontakt

Tlf. 72 30 20 91
info@danbegravelse.dk

Hovedkontor & Administration 
Bøgeløvsvej 3
2830 Virum
(OBS!: Ny adresse)

Danbegravelse.dk ApS
CVR.: 34715246
Danbegravelse
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram